Προσωπικά δεδομένα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής «ΑΤΗΕΧ» ή «Εταιρεία»), υπό την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο και σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (στο εξής «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» ή «ΓΚΠΔ»), το ν. 4624/2019 και εν γένει την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με το παρόν παρέχει την απαιτούμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις που διοργανώνει.
 1. Υπεύθυνος επεξεργασίας
Η ΑΤΗΕΧ είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία υπόκεινται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της συμμετοχής σας στις εκδηλώσεις της ATHEX. Η έδρα της ΑΤΗΕΧ βρίσκεται στην Αθήνα, Λ. Αθηνών, αρ. 110, Τ.Κ. 104 42, e-mail: protocol@athexgroup.gr.
 1. Προσωπικά δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία
Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η ΑΤΗΕΧ, είναι τα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη του εκάστοτε επιδιωκόμενου σκοπού επεξεργασίας που αναφέρεται κατωτέρω. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της διοργάνωσης εκδηλώσεων, τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρεία οι ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:
 • Βασικά Στοιχεία Φυσικού προσώπου (όνομα, επίθετο)
 • Στοιχεία επικοινωνίας (email, τηλέφωνο)
 • Δεδομένα εργασίας (θέση/τίτλος εργασίας)
Επίσης, σε περίπτωση που επιθυμείτε να συμμετέχετε σε φωτογραφίες και βίντεο που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, η ΑΤΗΕΧ επεξεργάζεται δεδομένα εικόνας και ήχου που σας αφορούν, τα οποία ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για την προβολή των εκδηλώσεων στην ιστοσελίδα του Ομίλου ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Σκοπός Επεξεργασίας
H Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της διοργάνωσης εκδηλώσεων αποκλειστικά για τους κάτωθι σκοπούς: α. για την επιτυχή εγγραφή των συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις της ATHEX, στις οποίες οι ίδιοι οι συμμετέχοντες έχουν επιλέξει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής, β. για τη διαχείριση της συμμετοχής τους, γ. για την αποστολή ενημερωτικού υλικού αναφορικά με παρεχόμενες υπηρεσίες, δράσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και άλλες εκδηλώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, δ. για προωθητικούς/ ενημερωτικούς σκοπούς. Σε περίπτωση που θέλετε να συμμετάσχετε στη εκδήλωση αλλά δεν επιθυμείτε να εμφανίζεστε στο υλικό της φωτογράφισης/βιντεοσκόπησης, μπορείτε, με την προσέλευσή σας στο χώρο της εκδήλωσης, να απευθυνθείτε στη reception και να αναφέρετε την εναντίωσή σας στη συμμετοχή σας στη φωτογράφιση/βιντεοσκόπηση, όπου θα σας δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες για την ικανοποίηση του αιτήματός σας.  
 1. Νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων
Νομική βάση για την επεξεργασία που διενεργείται προς επιδίωξη των ανωτέρω σκοπών αποτελεί το γεγονός ότι η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας (άρθ. 6 παρ. 1στ του ΓΚΠΔ) για την διασφάλιση της αποτελεσματικής οργάνωσης και της επιτυχούς ολοκλήρωσης της εκδήλωσης από την Εταιρεία, καθώς και για την προβολή των εκδηλώσεων που διοργανώνει η Εταιρεία για προωθητικούς/ενημερωτικούς σκοπούς.  
 1. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων
Η ΑΤΗΕΧ διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά από το απαραίτητο, σε κάθε περίπτωση, προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει λάβει τη δέουσα ενημέρωση για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Επιπροσθέτως, αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων είναι τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, στα οποία η Εταιρεία αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της όπως, οι πάροχοι ηλεκτρονικής πλατφόρμας σε περιπτώσεις που η εκδήλωση λαμβάνει χώρα εξ αποστάσεως. Επιπλέον, αποδέκτες των δεδομένων σας είναι οι λοιπές εταιρείες του Ομίλου (ATHEXCSD) στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προσφέρουν στην Εταιρεία υπηρεσίες που άπτονται του περιγραφόμενου στην παρούσα ενημέρωση σκοπού επεξεργασίας. Τα εν λόγω πρόσωπα, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, έχουν πληροφορηθεί και δεσμευτεί εκ των προτέρων για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των δεδομένων σας, γνωρίζουν και ακολουθούν τις οδηγίες μας σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία αυτών. Περαιτέρω, αποδέκτες των δεδομένων σας ενδέχεται να είναι οι χορηγοί των συνεδρίων, εφόσον επιθυμείτε να διαβιβασθούν σε αυτούς δεδομένα επικοινωνίας σας, προκειμένου να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις από τους τελευταίους, καθώς και εταιρίες courier, στις περιπτώσεις που η Εταιρεία διαβιβάζει, μέσω αυτών, τα δεδομένα σας στους εκάστοτε αποδέκτες.
 1. Διαβιβάσεις δεδομένων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε διεθνή οργανισμό
Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες (εκτός ΕΟΧ).
 • Χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων
Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μόνο για το εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται από τη φύση της επεξεργασίας αυτών και μόνο για όσο απαιτείται προς επίτευξη του σκοπού αυτής, εκτός αν υφίσταται αντίθετη έννομη υποχρέωση προς περαιτέρω τήρησή τους.
 • Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Σύμφωνα με το ΓΚΠΔ, ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα, τα οποία δύνανται να ασκηθούν κατά περίπτωση:
 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα
 • Δικαίωμα διόρθωσης ή/και συμπλήρωσης των δεδομένων σας
 • Δικαίωμα διαγραφής/ δικαίωμα στη λήθη
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας
 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης.
 
 1. Άσκηση δικαιωμάτων
Εάν επιθυμείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να ασκήσετε οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Εταιρεία μέσω φυσικής αλληλογραφίας προς Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42, Αθήνα, υπόψη: Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dataprotectionofficer@athexgroup.gr
 1. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων
Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι έχει λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Σημειώνεται ότι το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση, καθοδήγηση και ενημέρωση.
 1. Υποβολή καταγγελιών
Στην περίπτωση που θεωρείτε πως δεν ικανοποιήθηκε επαρκώς και νομίμως κάποιο αίτημά σας ή το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων προσβάλλεται από κάποια επεξεργασία που πραγματοποιεί η Εταιρεία, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr).